1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง สอก.2/1ม.6     รหัสกลุ่ม 61310611     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายปริญญา จงธรรม    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131061001    นายติณห์  อินโท                                           
  2     6131061002    นายสิรวิชญ์  ไกรสมัคร                                           
  3     6131061004    นายวีรภัทร  ตะเภาลอย                                           
  4     6131061005    นายสหัสวรรษ  ศรีสุคนธ์ตรัง                                           
  5     6131061006    นายณัฐพัชร์  สังข์ประเสริฐ                                           
  6     6131061007    นายณัฐพล  เทียนทอง                                           
  7     6131061009    นางสาวงามสิน  ม่วงงาม                                           
  8     6131061010    นางสาววรีรัตน์  คำเกิด                                           
  9     6131061011    นางสาวจริยาพร  สินธุ์ชัย                                           
  10     6131061012    นางสาวเนาวรัตน์  บัวใย                                           
  11     6131061013    นายดนุพล  ปาราวัตร                                           
  12     6131061014    นายธนสิน  ม่วงงาม                                           
  13     6131061015    นายนภนต์  ขาวจุ้ย                                           
  14     6131061016    นายจิรายุส  คุ้มสิน                                           
  15     6131061018    นายวรพรต  ไผ่สม                                           
  16     6131061019    นายบัญญวัต  เนียมทอง                                           
  17     6131061020    นายวรัญญู  ปานเจริญ                                           
  18     6131061041    นายกฤษฎา  มากรุง                                           
  19     6131061043    นายนนทชัย  มั่นปาน                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน