1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ไฟฟ้า สอฟ.2/5ม.6     รหัสกลุ่ม 61310411     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายพีรภัทร ฉัตรชัยวัฒนา    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131041001     นายพรรณพิธร  ทรัพย์เหมือน                                           
  2     6131041002     นางสาวนฤมล  เพ็งทิม                                           
  3     6131041003     นายทศพร  อิ่มใจ                                           
  4     6131041004     นายสหรัฐ  ศรีนางแย้ม                                           
  5     6131041006     นายคณิศร  รอดหลง                                           
  6     6131041007     นายกฤษนันท์  ภาคีธง                                           
  7     6131041008     นายศุภณัฐ  อ่อนหวาน                                           
  8     6131041009     นายสหัสวรรษ  คล้องช้าง                                           
  9     6131041011     นายณัฐพล  น่วมภักดี                                           
  10     6131041012     นายวสุพล  บัวโพช                                           
  11     6131041013     นายธีรภัทร  เกิดพิทักษ์                                           
  12     6131041014     นายจิรเมธ  สังข์ทอง                                           
  13     6131041015     นางสาวกมลพรรณ  สอนสวรรค์                                           
  14     6131041017     นางสาวพัชรพรรณ  รักสนิท                                           
  15     6131041019     นางสาวสิริยากร  ทุราช                                           
  16     6131041020     นางสาวปาริชาติ  อินทสิทธิ์                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน