1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ไฟฟ้า สอฟ.2/5ม.6     รหัสกลุ่ม 61310411     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายพีรภัทร ฉัตรชัยวัฒนา    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131041001    นายพรรณพิธร  ทรัพย์เหมือน                                           
  2     6131041002    นางสาวนฤมล  เพ็งทิม                                           
  3     6131041003    นายทศพร  อิ่มใจ                                           
  4     6131041004    นายสหรัฐ  ศรีนางแย้ม                                           
  5     6131041006    นายคณิศร  รอดหลง                                           
  6     6131041007    นายกฤษนันท์  ภาคีธง                                           
  7     6131041008    นายศุภณัฐ  อ่อนหวาน                                           
  8     6131041009    นายสหัสวรรษ  คล้องช้าง                                           
  9     6131041011    นายณัฐพล  น่วมภักดี                                           
  10     6131041012    นายวสุพล  บัวโพช                                           
  11     6131041013    นายธีรภัทร  เกิดพิทักษ์                                           
  12     6131041014    นายจิรเมธ  สังข์ทอง                                           
  13     6131041015    นางสาวกมลพรรณ  สอนสวรรค์                                           
  14     6131041017    นางสาวพัชรพรรณ  รักสนิท                                           
  15     6131041019    นางสาวสิริยากร  ทุราช                                           
  16     6131041020    นางสาวปาริชาติ  อินทสิทธิ์                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน