1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ไฟฟ้า สอฟ.2/1     รหัสกลุ่ม 61310401     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายชนิศ ศรีเดช    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131040004     นายบรรณสรณ์  แก้วสมบัติ                                           
  2     6131040005     นายวิสา  ชาลีกร                                           
  3     6131040015     นางสาวปาริตา  สามุงคุณ                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน