1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคโลหะ สอล.2/1ม.6     รหัสกลุ่ม 61310311     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายมานพ จันทรา    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131031002     นางสาวจิราวรรณ์  อยู่โต                                           
  2     6131031003     นายสิทธิชัย  สีทา                                           
  3     6131031004     นายเวชิชา  นารอด                                           
  4     6131031005     นายธราดล  จันทะรี                                           
  5     6131031007     นายทิวา  โพธิ์สอน                                           
  6     6131031009     นายพงศกร  อุตตะวงค์                                           
  7     6131031010     นายณรงค์พร  หอมชะเอม                                           
  8     6131031011     นายไชยา  ฉิมแป้น                                           
  9     6131031013     นายจุฑาวัฒน์  ทองยา                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน