1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคโลหะ สอล.2/1ม.6     รหัสกลุ่ม 61310311     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายมานพ จันทรา    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131031001    นายอนิรุธ  นุ่มดี                                           
  2     6131031002    นางสาวจิราวรรณ์  อยู่โต                                           
  3     6131031003    นายสิทธิชัย  สีทา                                           
  4     6131031004    นายเวชิชา  นารอด                                           
  5     6131031005    นายธราดล  จันทะรี                                           
  6     6131031006    นายชัยมงคล  พินทอง                                           
  7     6131031007    นายทิวา  โพธิ์สอน                                           
  8     6131031009    นายพงศกร  อุตตะวงค์                                           
  9     6131031010    นายณรงค์พร  หอมชะเอม                                           
  10     6131031011    นายไชยา  ฉิมแป้น                                           
  11     6131031012    นายดนุสรณ์  น้อยสุทธิ                                           
  12     6131031013    นายจุฑาวัฒน์  ทองยา                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน