1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคการผลิต สอผ.2/5ม.6     รหัสกลุ่ม 61310211     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายชัยวัฒน์ บุญดี    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131021507     นายสิทธา  ยี่สาคร                                           
  2     6131021510     นายสันติ  พึ่งตระกูล                                           
  3     6131021512     นายอำนาจศักดิ์  มาท้วม                                           
  4     6131021513     นายณัฐนนท์  แนวพนา                                           
  5     6131021514     นายอนุพนธ์  เมืองนิล                                           
  6     6131021515     นายชนายุทธ  วังนาทัน                                           
  7     6131021517     นายสาธิต  มากุล                                           
  8     6131021518     นายนฤพล  ทิณพงษ์                                           
  9     6131021520     นายจิรายุ  นาคมะณี                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน