1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคการผลิต สอผ.2/5ม.6     รหัสกลุ่ม 61310211     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายชัยวัฒน์ บุญดี    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131021501     นายอมรเทพ  ใจแสน                                           
  2     6131021502     นายไกรวิชญ์  ภู่ศิริ                                           
  3     6131021503     นายพิพัฒน์  สายขุน                                           
  4     6131021504     นายนภัทร  ม่วงรอด                                           
  5     6131021505     นายจิรวัฒน์  ทุมมา                                           
  6     6131021506     นายพิพัฒน์  อิ่มเพ็ง                                           
  7     6131021507     นายสิทธา  ยี่สาคร                                           
  8     6131021508     นางสาวศรัญญา  อยู่เขียว                                           
  9     6131021510     นายสันติ  พึ่งตระกูล                                           
  10     6131021511     นายวีรวัฒน์  ชุ่มกมล                                           
  11     6131021512     นายอำนาจศักดิ์  มาท้วม                                           
  12     6131021513     นายณัฐนนท์  แนวพนา                                           
  13     6131021514     นายอนุพนธ์  เมืองนิล                                           
  14     6131021515     นายชนายุทธ  วังนาทัน                                           
  15     6131021516     นายธีรภัทร  ปรีชาจารย์                                           
  16     6131021517     นายสาธิต  มากุล                                           
  17     6131021518     นายนฤพล  ทิณพงษ์                                           
  18     6131021519     นายปฏิพัทธ์  คล้ามเคลือ                                           
  19     6131021520     นายจิรายุ  นาคมะณี                                           
  20     6131021541     นายพิพัฒน์  เมาะราศรี                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน