1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคการผลิต สอผ.2/4     รหัสกลุ่ม 61310204     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวทวีสุข สอนน้อย    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131020521     นายวัชรากร  สำแดงเดช                                           
  2     6131020522     นายนวัตกรณ์  โรจน์แสงแก้ว                                           
  3     6131020525     นายณัฐวุฒิ  หังษา                                           
  4     6131020530     นายอัษฎาวุธ  รอดสำเภา                                           
  5     6131020532     นายเจษฎา  ชาตะรูปะ                                           
  6     6131020533     นายวงศกร  รอดจู                                           
  7     6131020534     นายมนัญชัย  จันทร์งาม                                           
  8     6131020536     นายสุรดิษ  หนูฉ่ำ                                           
  9     6131020538     นายฉัตตฤิณร์  มาเกิด                                           
  10     6131020539     นายสุพัฒ  เปรมปรี                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน