1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคการผลิต สอผ.2/4     รหัสกลุ่ม 61310204     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวทวีสุข สอนน้อย    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131020521    นายวัชรากร  สำแดงเดช                                           
  2     6131020522    นายนวัตกรณ์  โรจน์แสงแก้ว                                           
  3     6131020523    นายกฤษณ์  สนธิโพธิ์                                           
  4     6131020524    นายวีระชัย  มิ่งสอน                                           
  5     6131020525    นายณัฐวุฒิ  หังษา                                           
  6     6131020526    นายภาณุ  หิรัญสิทธิ์                                           
  7     6131020527    นายฐนกร  แจ้งเมือง                                           
  8     6131020528    นายนาควัฒน์  สงใย                                           
  9     6131020529    นายพัณกร  ทับเรือง                                           
  10     6131020530    นายอัษฎาวุธ  รอดสำเภา                                           
  11     6131020532    นายเจษฎา  ชาตะรูปะ                                           
  12     6131020533    นายวงศกร  รอดจู                                           
  13     6131020534    นายมนัญชัย  จันทร์งาม                                           
  14     6131020536    นายสุรดิษ  หนูฉ่ำ                                           
  15     6131020538    นายฉัตตฤิณร์  มาเกิด                                           
  16     6131020539    นายสุพัฒ  เปรมปรี                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน