1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคการผลิต สอผ.2/3     รหัสกลุ่ม 61310203     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายอดิศร เปลี่ยนดิษฐ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131020501     นางสาวจันทวรรณ  มาแก้ว                                           
  2     6131020502     นายอิศรา  เทศธรรม                                           
  3     6131020503     นายชญานนท์  สมคร                                           
  4     6131020504     นายอนุชา  คำฝอย                                           
  5     6131020505     นายสิรวิชญ์  ปรุงสุข                                           
  6     6131020506     นายวรายุ  ปิ่นวิเศษ                                           
  7     6131020508     นายชัชชานนท์  อ่อนก้อน                                           
  8     6131020509     นายปฎิพล  ยวงเงิน                                           
  9     6131020510     นายณัฐพงษ์  ปล้องเช้า                                           
  10     6131020511     นายบวรภัค  บุญมา                                           
  11     6131020513     นายณัฐพงษ์  จุ้ยกระยาง                                           
  12     6131020516     นายจิตรภานุ  กันเเคล้ว                                           
  13     6131020519     นายธนวัฒน์  จันทราช                                           
  14     6131020541     นายภาณุวัฒน์  จันทร์กระแจะ                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน