1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคเครื่องกล สอย.2/6ม.6     รหัสกลุ่ม 61310112     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสนธยา เสื้อน้อย    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131011021     นายกิตติพงษ์  จั่นช้อย                                           
  2     6131011022     นายไพศาล  สิงคะนอง                                           
  3     6131011023     นายวศิน  แสงธรรม                                           
  4     6131011024     นายไพรรัตน์  ปานหลุมข้าว                                           
  5     6131011025     นายชานน  ทวี                                           
  6     6131011026     นายธีรพัฒน์  แป้นศิริ                                           
  7     6131011027     นายทักษ์ดนัย  ม่วงสิงห์                                           
  8     6131011029     นายณัฐพล  ทองเขียว                                           
  9     6131011030     นายศิรินนท์  ม่วงสิงห์                                           
  10     6131011032     นายกิตติศักดิ์  คล้ายศรี                                           
  11     6131011033     นายอำนาจ  ฉายเชิด                                           
  12     6131011034     นายชาญณรงค์  เจียกใจ                                           
  13     6131011035     นายอนุพันธ์  พามี                                           
  14     6131011037     นางสาวณัฎฐา  สุบินมิตร์                                           
  15     6131011038     นายพัสกร  คงสมใจ                                           
  16     6131011039     นายรัฐศาสตร์  จันทร์ชื่น                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน