1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคเครื่องกล สอย.2/5ม.6     รหัสกลุ่ม 61310111     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสนธยา เสื้อน้อย    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131011001     นายประวิทย์  มณฑา                                           
  2     6131011002     นายชวนากร  นิลแสง                                           
  3     6131011003     นายสายฝน  นาประเสริฐ                                           
  4     6131011004     นายธัญพิสิฐ  ไม้ตะเภา                                           
  5     6131011006     นายศิวกร  มีโพธิ์                                           
  6     6131011007     นายอนุภาพ  นาคทรัพย์                                           
  7     6131011008     นายรัฐธรรมนูญ  จุ้ยแจ้ง                                           
  8     6131011010     นายวีรภัทร  ครุธฉ่ำ                                           
  9     6131011011     นายสถิระ  เสือสกุล                                           
  10     6131011012     นายธนาธร  ฤทธิ์เดช                                           
  11     6131011013     นายกฤษฎา  เปียน้อย                                           
  12     6131011015     นายอนาวิล  คนเที่ยง                                           
  13     6131011017     นางสาวเพชรดา  ปานน้อย                                           
  14     6131011018     นายวัศพล  ชูเชี่ยน                                           
  15     6131011019     นายจรัญ  พุ่มพุทรา                                           
  16     6131011020     นายวิศรุต  นาคสังข์                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน