1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคเครื่องกล สอย.2/3     รหัสกลุ่ม 61310103     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายเอนกนัฐ เรือนไทย    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131010043     นายธนาวุฒิ  ม่วงสิงห์                                           
  2     6131010056     นายภัทรพงษ์  สุรินทร์                                           
  3     6131010057     นายอมรเทพ  ปานคร้าม                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน