1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคเครื่องกล สอย.2/3     รหัสกลุ่ม 61310103     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายเอนกนัฐ เรือนไทย    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131010002     นายนคร  สอนแจ้ง                                           
  2     6131010025     นายวันชัย  จูสิงห์                                           
  3     6131010041     นายพชรพล  กุลเกตุ                                           
  4     6131010043     นายธนาวุฒิ  ม่วงสิงห์                                           
  5     6131010044     นายณัชพล  มีรัตน์                                           
  6     6131010045     นายสุริยะ  ขจรกล่ำ                                           
  7     6131010046     นายสุรเทพ  อุดมศรี                                           
  8     6131010047     นายชนสรณ์  สายคำ                                           
  9     6131010048     นายอิทธิโชค  ดาราโพธิ์                                           
  10     6131010049     นายภูวเนตร  มงคล                                           
  11     6131010050     นายณัฐพล  นิลภมร                                           
  12     6131010051     นายดนุพร  อินทพันธุ์                                           
  13     6131010052     นายขวัญ  วันชา                                           
  14     6131010054     นายภาณุวัฒน์  แอ๋วกอง                                           
  15     6131010055     นายนพนัยน์  อาสา                                           
  16     6131010056     นายภัทรพงษ์  สุรินทร์                                           
  17     6131010057     นายอมรเทพ  ปานคร้าม                                           
  18     6131010059     นายวุฒิโชค  ลอยเลี้ยง                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน