1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคเครื่องกล สอย.2/3     รหัสกลุ่ม 61310103     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายเอนกนัฐ เรือนไทย    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131010002    นายนคร  สอนแจ้ง                                           
  2     6131010025    นายวันชัย  จูสิงห์                                           
  3     6131010041    นายพชรพล  กุลเกตุ                                           
  4     6131010043    นายธนาวุฒิ  ม่วงสิงห์                                           
  5     6131010044    นายณัชพล  มีรัตน์                                           
  6     6131010045    นายสุริยะ  ขจรกล่ำ                                           
  7     6131010046    นายสุรเทพ  อุดมศรี                                           
  8     6131010047    นายชนสรณ์  สายคำ                                           
  9     6131010048    นายอิทธิโชค  ดาราโพธิ์                                           
  10     6131010049    นายภูวเนตร  มงคล                                           
  11     6131010050    นายณัฐพล  นิลภมร                                           
  12     6131010051    นายดนุพร  อินทพันธุ์                                           
  13     6131010052    นายขวัญ  วันชา                                           
  14     6131010054    นายภาณุวัฒน์  แอ๋วกอง                                           
  15     6131010055    นายนพนัยน์  อาสา                                           
  16     6131010056    นายภัทรพงษ์  สุรินทร์                                           
  17     6131010057    นายอมรเทพ  ปานคร้าม                                           
  18     6131010059    นายวุฒิโชค  ลอยเลี้ยง                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน