1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคเครื่องกล สอย.2/2     รหัสกลุ่ม 61310102     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายกวีศักดิ์ แป้นขาว    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131010021     นายธีรยุทธ  ขวัญอ่อน                                           
  2     6131010024     นายชินกฤต  ฉ่ำช้าง                                           
  3     6131010026     นายนนทพัทธ์  ทองชื่นจันทร์                                           
  4     6131010029     นายธนากรณ์  เอี่ยมละออ                                           
  5     6131010036     นายเมธี  พันนัทธี                                           
  6     6131010038     นายอิทธิพัฒน์  เปรมชื่น                                           
  7     6131010040     นายก้องศักดิ์  ไม้ลา                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน