1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ คอ.2/1     รหัสกลุ่ม 61240401     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวกาญจนา มะเส็ง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6124040001    นางสาวณกมล  ภู่ยอดยิ่ง                                           
  2     6124040002    นางสาวศิรินภา  บุญชื่น                                           
  3     6124040004    นายเพิ่มพูล  น้อยสุ่ม                                           
  4     6124040005    นางสาวณัฐฎา  วิชาชัย                                           
  5     6124040006    นางสาววิสสุตา  เตลัมพุสุทธิ์                                           
  6     6124040007    นางสาวสุภาวิตา  จันทร์เกษร                                           
  7     6124040008    นางสาวศิริรัตน์  ทาปนทัน                                           
  8     6124040009    นางสาวธนัชพร  แพรดำ                                           
  9     6124040012    นางสาวสุพิดี  พุ่มอรุณ                                           
  10     6124040013    นางสาวแก้วพิลาส  ม่วงยา                                           
  11     6124040014    นางสาวสุธาทิพย์  บำรุงอินทร์                                           
  12     6124040015    นางสาววิชญาพร  มณฑา                                           
  13     6124040016    นางสาวนิชา  บุญช่วย                                           
  14     6124040017    นายณัฐพล  วงษ์วานิช                                           
  15     6124040020    นายอดิเทพ  อ่องสะอาด                                           
  16     6124040023    นางสาวชุติมา  ช้างสัมฤทธิ์                                           
  17     6124040024    นางสาวญานิกา  พูลเสนาะ                                           
  18     6124040025    นางสาวนภัสสร  พุ่มเงิน                                           
  19     6124040026    นางสาวสุปาณี  เงาไพร                                           
  20     6124040028    นางสาวสิริกร  อยู่สำลี                                           
  21     6124040029    นางสาวสมัชญา  หงีจร                                           
  22     6124040030    นายจักรพันธ์  พูลเกษม                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน