1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.3/3     รหัสกลุ่ม 61220403     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางนันท์นภัส บุญเพ็ญ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6122040081     นายพลวัฒน์  นิยมดี                                           
  2     6122040083     นางสาวภัสสร  ฉิมเกิด                                           
  3     6122040086     นางสาววันทนีย์  เอี่ยมจิตร์                                           
  4     6122040087     นางสาวธัญวรัตน์  ชาหอม                                           
  5     6122040088     นางสาวนวรัตน์  แสงประชุม                                           
  6     6122040089     นางสาวทิพวรรณ  พูลสมบัติ                                           
  7     6122040091     นางสาวชมพูนุช  บุญใบ                                           
  8     6122040092     นางสาวสิวพร  รังพงษ์                                           
  9     6122040093     นางสาวศิลารัตน์  ไชยเฉลิม                                           
  10     6122040095     นางสาวบงกชพร  โท้โพธิ์ศรี                                           
  11     6122040096     นางสาววารุณี  อ่อนบุตร                                           
  12     6122040097     นายทอมสันต์  โฉมแก้ว                                           
  13     6122040099     นางสาวปนัดดา  สงสกุล                                           
  14     6122040100     นางสาวทิตยา  พวกคง                                           
  15     6122040101     นายพงษ์ประพันธ์  จันลาวงศ์                                           
  16     6122040102     นางสาวกฤตยา  เสมสมาน                                           
  17     6122040103     นายปฏิพล  รุ่งกลิ่น                                           
  18     6122040105     นายประชัญ  เวสประชุม                                           
  19     6122040106     นางสาวสุกัญญา  ม่วงเรือง                                           
  20     6122040107     นางสาวชญานิษฐ์  บุญแพ                                           
  21     6122040108     นางสาวกาญจนา  จันสุด                                           
  22     6122040109     นายปณัฐ  สวัสดิ์ภิญโญ                                           
  23     6122040110     นางสาวชัญญา  ชูศรี                                           
  24     6122040113     นางสาวคุณิตา  บุญชัง                                           
  25     6122040114     นายศรุต  บุญธรรม                                           
  26     6122040115     นางสาวรติรัตน์  มั่นคง                                           
  27     6122040116     นางสาวณัฐวรรณ  ดีสม                                           
  28     6122040117     นางสาวกาญจนา  แพเถื่อน                                           
  29     6122040118     นายสุธิพงษ์  สะลามล                                           
  30     6122040120     นางสาวกาญจนา  บุญทา                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน