1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.3/2     รหัสกลุ่ม 61220402     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางปิยะนุช เวชประสิทธิ์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6122040041     นางสาวบัวชมพู  มาลาแวจันทร์                                           
  2     6122040042     นางสาวฉัตรโมรีย์  กลิ่นเทียน                                           
  3     6122040043     นายธีรภัทร  เกตุบัว                                           
  4     6122040044     นางสาวอาทิตยา  แย้มเลี้ยง                                           
  5     6122040045     นางสาวยศวดี  ด่านอุดม                                           
  6     6122040046     นางสาวอัยดา  รักเสนาะ                                           
  7     6122040047     นางสาวนิษฐารัตน์  รอดนวล                                           
  8     6122040048     นางสาวธัญญารัตน์  หริ่งรอด                                           
  9     6122040049     นางสาวนิรชา  โพธิ์กลอง                                           
  10     6122040050     นางสาวสุภาวดี  ทดแทน                                           
  11     6122040051     นางสาวบุญญิสา  บุญธรรม                                           
  12     6122040052     นางสาวธันยกร  มีนิล                                           
  13     6122040053     นางสาวเจนจิรา  สกุลงาม                                           
  14     6122040054     นางสาวธัญภัทร์  มณฑา                                           
  15     6122040055     นางสาวกนกพรรณ  ศรีรัตน์                                           
  16     6122040056     นางสาวเรืองรอง  บุตสะพรม                                           
  17     6122040057     นางสาวปนัดดา  คุ้มพัก                                           
  18     6122040058     นางสาวศิรารัตน์  แก่นสี                                           
  19     6122040059     นางสาวนันทิกานต์  วงษ์คำ                                           
  20     6122040060     นางสาวสุพัตรา  ทองคำ                                           
  21     6122040061     นางสาวพัชรพร  ชายะกูล                                           
  22     6122040062     นางสาวสโรธินี  ขอใบกลาง                                           
  23     6122040064     นางสาวปวัณรัตน์  จิตสัมฤทธิ์ผล                                           
  24     6122040066     นางสาวจันทรัตน์  ทองมาก                                           
  25     6122040067     นางสาวชนิกานต์  สังคีต                                           
  26     6122040068     นางสาวศิริลักษณ์  คำแผง                                           
  27     6122040069     นางสาวปวีณ์ธิดา  ทองคำ                                           
  28     6122040070     นางสาววรกานต์  ดีประดิษฐ์                                           
  29     6122040073     นางสาวจีรนันท์  เกิดลิบ                                           
  30     6122040074     นางสาวสุธีมนต์  จีนโฉม                                           
  31     6122040075     นางสาวเรณุกา  ศรีสอาด                                           
  32     6122040076     นางสาวศิริลักษณ์  นาคตรง                                           
  33     6122040078     นางสาวณัฐวิภา  ขำรักษา                                           
  34     6122040079     นางสาวนฤมล  พุฒเเย้ม                                           
  35     6122040080     นางสาวภาพิมล  สวงมูล                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน