1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.2/1     รหัสกลุ่ม 61220401     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางณทิพรดา เขตต์นคร    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6122040001    นางสาวพัชรพร  บุญเรือง                                           
  2     6122040002    นางสาวอาธิตญา  เศิกศิริ                                           
  3     6122040003    นางสาวเวธกา  เสือทัพ                                           
  4     6122040004    นางสาวศิริวรรณ  เทศผล                                           
  5     6122040005    นางสาวสุภัค  แก้วสุข                                           
  6     6122040006    นางสาววรวรรณ  อิ่มวุฒิกุล                                           
  7     6122040007    นางสาวกัลยรัตน์  อ่อนนวล                                           
  8     6122040008    นายธนกร  ชมรัตน์                                           
  9     6122040010    นางสาวรังสิมา  ฤทธิ์กล้า                                           
  10     6122040011    นางสาวณัฐชยา  รอดภัย                                           
  11     6122040012    นางสาวแพรวา  ถังทอง                                           
  12     6122040013    นางสาวฐิตาภรณ์  คล้ายภมร                                           
  13     6122040014    นายธวาทิต  ไตรรงค์                                           
  14     6122040015    นางสาวปวันรัตน์  เพ็ชรักษ์                                           
  15     6122040016    นางสาวอาภาสิทธิ์  สุมาลี                                           
  16     6122040017    นางสาวธิตินันท์  อินม่วง                                           
  17     6122040019    นางสาวปาลิตา  พลับยิ้ม                                           
  18     6122040020    นางสาวนัยนา  สีอ่วม                                           
  19     6122040021    นางสาวชุติมา  แก้วกำเนิด                                           
  20     6122040022    นางสาวพรรณิษา  สิงห์เถื่อน                                           
  21     6122040023    นางสาวณัฐธิดา  สุศีลสัมพันธ์                                           
  22     6122040024    นางสาวพัชราภา  จันทร์เลิศ                                           
  23     6122040025    นายนภัส  เข็มทอง                                           
  24     6122040026    นางสาวจริญญา  ชูเลิศ                                           
  25     6122040027    นายอริยวัชย์  วิริยะประเสริฐ                                           
  26     6122040029    นางสาวจิรวรรณ  นาคโพธิ์                                           
  27     6122040030    นางสาวหนึ่งฤทัย  เถิ่งเฟื่อง                                           
  28     6122040031    นางสาวอุมาพร  เรืองทัพ                                           
  29     6122040032    นางสาววิสสุตา  น่วมภักดี                                           
  30     6122040033    นางสาวอัจฉรา  นาคงาม                                           
  31     6122040034    นางสาวธีรกานต์  จันทรขันตี                                           
  32     6122040035    นายนัทธพงษ์  เสือพัด                                           
  33     6122040036    นางสาวกมลวรรณ  อมราสิงห์                                           
  34     6122040037    นายธนพล  ลุนรา                                           
  35     6122040038    นายเมธา  วัฒธรรม                                           
  36     6122040039    นางสาวรตนพร  เพิ่มอำนาจ                                           
  37     6122040121    นายธเนศ  ดีพร้อม                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน