1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การตลาด กต.2/1     รหัสกลุ่ม 61220201     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางวนิดา ศรีภักดี    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6122020002     นางสาวกัญญารัตน์  เพ็งคล้าย                                           
  2     6122020005     นางสาวจุฑามณี  คงดี                                           
  3     6122020006     นางสาวสิราวรรณ  อ้นทองพิน                                           
  4     6122020007     นางสาวพรนภา  ศรีถัทธ์                                           
  5     6122020009     นางสาวสุชัญญา  ปรางทับทิม                                           
  6     6122020010     นางสาวกัญญารัตน์  บุญรอด                                           
  7     6122020012     นางสาวลดาวัลย์  สิงห์ภู่                                           
  8     6122020013     นางสาวชลธณา  ชิวหา                                           
  9     6122020014     นางสาววลัยลักษณ์  ขันทอง                                           
  10     6122020015     นายธีรภัทร  นุ่มวัด                                           
  11     6122020017     นางสาวฐิติชญา  บุญลือ                                           
  12     6122020018     นางสาวปลื้มใจ  พักแพรก                                           
  13     6122020019     นางสาวขวัญแก้ว  นัยเนตร                                           
  14     6122020020     นางสาวชลดา  คิดดี                                           
  15     6122020021     นางสาวสุพิสา  พุ่มอรุณ                                           
  16     6122020023     นายณัฐพงศ์  พูลเพิ่ม                                           
  17     6122020024     นางสาวอาทิตยา  เรืองเมือง                                           
  18     6122020025     นางสาวธิดารัตน์  มาโต                                           
  19     6122020026     นางสาววิฬาร์  ยิ่งยวด                                           
  20     6122020027     นางสาวภคกุล  พูลวิจารณ์                                           
  21     6122020028     นางสาวกัญญรัตน์  โพธิพันธ์                                           
  22     6122020030     นางสาวสุปาณี  ประเสริฐ                                           
  23     6122020031     นางสาวมณีวรรณ  โพธิ์ทอง                                           
  24     6122020032     นางสาวปรานวาด  สุจริต                                           
                                                      
                                                      



ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน