1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การบัญชี บช.3/2     รหัสกลุ่ม 61220102     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางนงคราญ ฉัตรธัญญกิจ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6122010037     นางสาวณัชชา  จันทร์เรือง                                           
  2     6122010038     นางสาวนงนภัส  เบ้าสุข                                           
  3     6122010039     นางสาวปิยะวรรณ  สุขชื่น                                           
  4     6122010041     นางสาวนภัสวรรณ  ภู่เปี่ยม                                           
  5     6122010042     นางสาวทักษพร  เพ็งสอน                                           
  6     6122010043     นางสาวเขมิกา  บุญครุฑ                                           
  7     6122010044     นางสาวรุ่งระวี  รอดกำเนิด                                           
  8     6122010046     นางสาวสุพัตรา  ชูศิลป์                                           
  9     6122010049     นางสาวอาภาลักษณ์  ทองนุ้ย                                           
  10     6122010051     นางสาวกิตติยา  อุ่มอยู่                                           
  11     6122010052     นางสาวภัสสร  กลั่นคำ                                           
  12     6122010053     นางสาวณิชนันท์  ศรีเจริญ                                           
  13     6122010054     นางสาวสุธิตรา  รุ่งเรือง                                           
  14     6122010055     นางสาวกาญจนา  เล็กประเสริฐ                                           
  15     6122010056     นางสาวภัคจิรา  ปั้นเกิด                                           
  16     6122010057     นางสาวอินทิรา  ขาวแก้ว                                           
  17     6122010058     นางสาวพัชราภา  อะมุตะคุ                                           
  18     6122010059     นางสาวกรรณิการ์  เล้าวงศ์                                           
  19     6122010060     นางสาววรัญญา  อินอ่อน                                           
  20     6122010062     นางสาวณิธาภัทร  กอนไข่                                           
  21     6122010064     นางสาวศศธร  กลั่นคำ                                           
  22     6122010065     นางสาวธัญจิรา  ราชไรกิจ                                           
  23     6122010070     นางสาวฉัตรสุมน  เกยพยา                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน