1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การบัญชี บช.2/2     รหัสกลุ่ม 61220102     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางนงคราญ ฉัตรธัญญกิจ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6122010037    นางสาวณัชชา  จันทร์เรือง                                           
  2     6122010038    นางสาวนงนภัส  เบ้าสุข                                           
  3     6122010039    นางสาวปิยะวรรณ  สุขชื่น                                           
  4     6122010041    นางสาวนภัสวรรณ  ภู่เปี่ยม                                           
  5     6122010042    นางสาวทักษพร  เพ็งสอน                                           
  6     6122010043    นางสาวเขมิกา  บุญครุฑ                                           
  7     6122010044    นางสาวรุ่งระวี  รอดกำเนิด                                           
  8     6122010046    นางสาวสุพัตรา  ชูศิลป์                                           
  9     6122010049    นางสาวอาภาลักษณ์  ทองนุ้ย                                           
  10     6122010051    นางสาวกิตติยา  อุ่มอยู่                                           
  11     6122010052    นางสาวภัสสร  กลั่นคำ                                           
  12     6122010053    นางสาวณิชนันท์  ศรีเจริญ                                           
  13     6122010054    นางสาวสุธิตรา  รุ่งเรือง                                           
  14     6122010055    นางสาวกาญจนา  เล็กประเสริฐ                                           
  15     6122010056    นางสาวภัคจิรา  ปั้นเกิด                                           
  16     6122010057    นางสาวอินทิรา  ขาวแก้ว                                           
  17     6122010058    นางสาวพัชราภา  อะมุตะคุ                                           
  18     6122010059    นางสาวกรรณิการ์  เล้าวงศ์                                           
  19     6122010060    นางสาววรัญญา  อินอ่อน                                           
  20     6122010062    นางสาวณิธาภัทร  กอนไข่                                           
  21     6122010064    นางสาวศศธร  กลั่นคำ                                           
  22     6122010065    นางสาวธัญจิรา  ราชไรกิจ                                           
  23     6122010070    นางสาวฉัตรสุมน  เกยพยา                                           
                                                      
                                                      



ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน