1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การบัญชี บช.2/1     รหัสกลุ่ม 61220101     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวใกล้รุ่ง อุ่มอยู่    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6122010001    นางสาวมันทนา  ชลปรีชา                                           
  2     6122010002    นางสาวเพชรรัตน์ดา  ปะติตัง                                           
  3     6122010003    นางสาวธัญญารัตน์  เที่ยงอินทร์                                           
  4     6122010004    นางสาวลีลาวดี  เมล์พ่วง                                           
  5     6122010005    นางสาวบุษกร  ม่วงสกุล                                           
  6     6122010006    นายอนันตชิน  พรหมคล้าย                                           
  7     6122010007    นางสาวดรณีรัตน์  ทับบุรี                                           
  8     6122010008    นางสาวนัยณา  สิทธิกาล                                           
  9     6122010009    นางสาวศิวธิดา  นาคปั้น                                           
  10     6122010010    นางสาวรวิสรา  แจ้งดี                                           
  11     6122010011    นางสาวธดาภรณ์  ดีเจริญ                                           
  12     6122010012    นางสาวกนกพร  อิ่มมาก                                           
  13     6122010013    นางสาวภัศรา  จุติมา                                           
  14     6122010014    นางสาวจุฑามาศ  เชิดชู                                           
  15     6122010016    นางสาวชลธิชา  ปันคำ                                           
  16     6122010017    นางสาวเบญญารัตน์  อาคม                                           
  17     6122010018    นางสาวปณาลี  กลิ่นจันทร์                                           
  18     6122010019    นายภัทรพงษ์  พิลา                                           
  19     6122010020    นางสาวสิริพร  บัวคำ                                           
  20     6122010021    นายคณิน  จันทร์เปล่ง                                           
  21     6122010022    นายวงศกร  จ่างผล                                           
  22     6122010023    นางสาวณัฐมนต์  บัวชื่น                                           
  23     6122010024    นายรังสิมันต์  ปิ่นทอง                                           
  24     6122010025    นายจิรวัฒน์  มากสิงห์                                           
  25     6122010026    นางสาววานิสลา  ปิ่นฉิม                                           
  26     6122010027    นางสาวกัญญาพัชร  คุ้มช้าง                                           
  27     6122010028    นางสาวสมหญิง  กลิ่นมาก                                           
  28     6122010029    นางสาวสิริกร  มีสุข                                           
  29     6122010030    นางสาวจันทนิภา  ยอดหนู                                           
  30     6122010031    นางสาวสุทธิดา  แดงแสง                                           
  31     6122010032    นางสาวพีรยา  สุขยิ้ม                                           
  32     6122010033    นางสาวชนัญชิดา  อินทาคม                                           
  33     6122010034    นางสาวสิริกร  ผาสุก                                           
  34     6122010035    นางสาวณัฏฐ์ทิตา  จีระหิรัญมณี                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน