1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ชค.3/2     รหัสกลุ่ม 61212802     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางวิไลวรรณ์ จันทร์จิตร    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6121280021     นายรัชชานนท์  น้อยเอี่ยม                                           
  2     6121280022     นางสาวจิราภรณ์  อัมฤทธิ์                                           
  3     6121280023     นายกิจจา  ปล้องมาก                                           
  4     6121280024     นางสาววันเพ็ญ  ทับโทธิ์                                           
  5     6121280025     นายวสุพล  ปุ่มเพ็ชร                                           
  6     6121280026     นายณัฐพันธุ์  เดชเพ็ง                                           
  7     6121280027     นายธนาวัตร  ยอดทรง                                           
  8     6121280028     นายอัมรินทร์  แซ่จู                                           
  9     6121280029     นายธันวา  สุขม่วง                                           
  10     6121280030     นายณัฐธิพงษ์  พรหมชาติ                                           
  11     6121280031     นางสาวเบญจวรรณ  จันทรา                                           
  12     6121280033     นายกมลภพ  เขียนแป๊ะ                                           
  13     6121280035     นางสาวจรรยมณฑน์  คำสอาด                                           
  14     6121280036     นายกตัญญู  พงษ์ชัย                                           
  15     6121280037     นายปรเมศวร์  แสงบำรุง                                           
  16     6121280038     นายสมหมาย  พวงไทยสูง                                           
  17     6121280039     นายณภัทร  สิริศักดิ์ธรารักษ์                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน