1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ชค.3/1     รหัสกลุ่ม 61212801     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางวิไลวรรณ์ จันทร์จิตร    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6121280001     นางสาววิภาดา  เดชมา                                           
  2     6121280002     นายจิรภัทร  แสงจันทร์                                           
  3     6121280003     นางสาวศศิธร  ศรีภักดี                                           
  4     6121280004     นางสาวศศิภา  คชรัตน์                                           
  5     6121280005     นายธนภัทร  แตงฉ่ำ                                           
  6     6121280006     นางสาวลาภินี  จี่มุข                                           
  7     6121280007     นายสุริยัน  พงษ์ยี่หวา                                           
  8     6121280008     นายธนไชย  โลกเลื่อง                                           
  9     6121280009     นายดำรงรัตน์  ปีมณี                                           
  10     6121280010     นางสาวธิติกา  ระลึก                                           
  11     6121280011     นางสาวคณาพร  ช้ำวอน                                           
  12     6121280012     นางสาวสุทธิดา  นารอด                                           
  13     6121280013     นางสาวปณิดา  กวางแก้ว                                           
  14     6121280014     นางสาวนารีรัตน์  อาจชัยชาญ                                           
  15     6121280015     นางสาวกาญจนาภรณ์  สถิตพงษา                                           
  16     6121280016     นายธนภัทร์  กองแก้ว                                           
  17     6121280017     นางสาววิชญาพร  สมบุตร                                           
  18     6121280018     นางสาวสุพรรษา  พูลเหลือ                                           
  19     6121280019     นางสาวแพรวพราว  พูลเจริญ                                           
  20     6121280020     นายคัมภร  ก๊กศรี                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน