1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างซ่อมบำรุง ชซ.2/1     รหัสกลุ่ม 61211111     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายวรกร เวชประสิทธิ์ (ใหม่)    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6121111002    นางสาวมะลิณี  ทองมัน                                           
  2     6121111004    นางสาวอัสนี  แจ้งนคร                                           
  3     6121111006    นายภูมิพัฒน์  พุฒตาง                                           
  4     6121111007    นายณัฐพงค์  รอบรู้                                           
  5     6121111008    นายณัฐวุฒิ  รอบรู้                                           
  6     6121111011    นายรัตฐพล  ศรีรอด                                           
  7     6121111013    นางสาววนิดา  วินิยม                                           
  8     6121111014    นายวีรภัทร  นองเนือง                                           
  9     6121111015    นางสาวศุภวรรณ  มนตรีโพธิ์                                           
  10     6121111017    นางสาวอนัญญา  ช้ำเกตุ                                           
  11     6121111018    นางสาวจันทิมา  เปรมทอง                                           
  12     6121111019    นายภูริภัทร  ศรีทับทิม                                           
  13     6121111020    นางสาวสิราวรรณ  จันทร์พรม                                           
  14     6121111047    นางสาวมินทราวดี  บุตรวัด                                           
  15     6121111048    นางสาวสิริพร  สนธิใจ                                           
  16     6121111050    นางสาวกัลย์สุดา  ภู่สอน                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน