1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง ชส.2/3     รหัสกลุ่ม 61210603     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายวิชัย สิงห์รอ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6121060041    นางสาวกนกวรรณ  มีเย็น                                           
  2     6121060042    นางสาวปพิชญา  อั๋นพรามภ์                                           
  3     6121060043    นายพิเชฐ  หารประกาศ                                           
  4     6121060044    นายกรกช  สนิทชาติ                                           
  5     6121060046    นายภัทรพล  ฟักทอง                                           
  6     6121060047    นางสาวอัญชนา  โม่ทิม                                           
  7     6121060049    นางสาวพัชรพร  แตงฉ่ำ                                           
  8     6121060050    นายภูรฤทธิ์  แตงฉ่ำ                                           
  9     6121060051    นายชนน  ทรงลำพึง                                           
  10     6121060052    นายนพเก้า  มั่นปาน                                           
  11     6121060054    นายชนภัทร  ชั่งแช่ม                                           
  12     6121060055    นายพุฒิภัค  สารฤทธิ์                                           
  13     6121060058    นายจักรกฤษฏ์  ตี๋ชื่น                                           
  14     6121060059    นายกันต์ธีร์  สิ่งที่สุข                                           
  15     6121060060    นายชัยกาญน์  อ่อนเบา                                           
  16     6121060063    นายกิตติวินท์  คำเจียม                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน