1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง ชส.3/2     รหัสกลุ่ม 61210602     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวบังอร ดาสนม    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6121060021     นายธนกร  นิมิตรพรชัย                                           
  2     6121060023     นางสาวนันทิยา  โฉมเชิด                                           
  3     6121060024     นางสาวกนกวรรณ  ปานแม้น                                           
  4     6121060026     นางสาวแทนคุณ   ยอดพุดซา                                           
  5     6121060027     นางสาวฐิติวรรณ  แสงฉาน                                           
  6     6121060028     นางสาวศิริรัตน์  เธียรถาวร                                           
  7     6121060029     นายณัฐพงศ์  นราแก้ว                                           
  8     6121060030     นายเกียรติศักดิ์  คชอินทร์                                           
  9     6121060031     นางสาวกฤติญา  ธนมงคลศิริ                                           
  10     6121060032     นางสาวตรีรัตน์  ภู่ขวัญ                                           
  11     6121060033     นางสาวอัจฉรานันท์  ทองแพะ                                           
  12     6121060034     นางสาวอัญทนา  น้อยระแหง                                           
  13     6121060035     นางสาวจิตรลดา  ลาวงษา                                           
  14     6121060036     นางสาวธัณภรณ์  แจ่มกระจ่าง                                           
  15     6121060037     นางสาวสุรีรัตน์  สุขเอม                                           
  16     6121060039     นายเอกชัย  อภัยภักดิ์                                           
  17     6121060062     นายอาชวิน  ศรีน้อย                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน