1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง ชส.3/1     รหัสกลุ่ม 61210601     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายจำเนียร คำพา    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6121060001     นายวงศกร  ภู่กำจัด                                           
  2     6121060002     นายปฏิภาณ  สุทธิวิเศษ                                           
  3     6121060003     นายประภัทร์  พยาวัง                                           
  4     6121060004     นายรณกร  อยู่กรุง                                           
  5     6121060005     นายอชิระ  เขียวภักดี                                           
  6     6121060006     นายสามารถ  เปรมสังข์                                           
  7     6121060007     นายนครินทร์  บุญเขลา                                           
  8     6121060009     นายณัฐภาส  ดอนปิ่นไพร                                           
  9     6121060011     นายคุณานนท์  โอบพล                                           
  10     6121060012     นายศุภากร  จิ๋วรี                                           
  11     6121060013     นางสาวสิวิดา  บุญช่วย                                           
  12     6121060014     นายศุภกิตติ์  น่วมคำ                                           
  13     6121060015     นายพูสิริ  ยังแหยม                                           
  14     6121060016     นางสาวตระการตา  อารีไทย                                           
  15     6121060018     นางสาวสุวพัชร  แจ้งมณี                                           
  16     6121060019     นางสาวรชา  เฉียดขำ                                           
  17     6121060020     นางสาวสุวพัชร  หัตถหิรัญ                                           
  18     6121060061     นางสาวสมปรารถนา  ชาตะรูป                                           
  19     6121060064     นายวีรภัทร  แก้วมณี                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน