1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง ชส.2/1     รหัสกลุ่ม 61210601     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายจำเนียร คำพา    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6121060001    นายวงศกร  ภู่กำจัด                                           
  2     6121060002    นายปฏิภาณ  สุทธิวิเศษ                                           
  3     6121060003    นายประภัทร์  พยาวัง                                           
  4     6121060004    นายรณกร  อยู่กรุง                                           
  5     6121060005    นายอชิระ  เขียวภักดี                                           
  6     6121060006    นายสามารถ  เปรมสังข์                                           
  7     6121060007    นายนครินทร์  บุญเขลา                                           
  8     6121060009    นายณัฐภาส  ดอนปิ่นไพร                                           
  9     6121060011    นายคุณานนท์  โอบพล                                           
  10     6121060012    นายศุภากร  จิ๋วรี                                           
  11     6121060013    นางสาวสิวิดา  บุญช่วย                                           
  12     6121060014    นายศุภกิตติ์  น่วมคำ                                           
  13     6121060015    นายพูสิริ  ยังแหยม                                           
  14     6121060016    นางสาวตระการตา  อารีไทย                                           
  15     6121060018    นางสาวสุวพัชร  แจ้งมณี                                           
  16     6121060019    นางสาวรชา  เฉียดขำ                                           
  17     6121060020    นางสาวสุวพัชร  หัตถหิรัญ                                           
  18     6121060061    นางสาวสมปรารถนา  ชาตะรูป                                           
  19     6121060064    นายวีรภัทร  แก้วมณี                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน