1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชอ.2/2     รหัสกลุ่ม 61210502     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสุทัศน์ ศุภนคร    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6121050021    นางสาวนงนภัส  จันทร์เจริญ                                           
  2     6121050022    นายตวงวิทย์  ปั้นงาม                                           
  3     6121050023    นายวัชรพล  กุลโทแก้ว                                           
  4     6121050024    นายธนกร  ทองช้าง                                           
  5     6121050025    นางสาวชนิดาภา  เกิดเสม                                           
  6     6121050026    นางสาวสุธาสินี  นาคสังข์                                           
  7     6121050028    นายธนวัฒน์  พวงสุวรรณ                                           
  8     6121050029    นายวรพล  ทรงศักดิ์สุจริต                                           
  9     6121050030    นายนฤเบศ  ศรียุยงค์                                           
  10     6121050031    นายธนวัฒน์  ศรีชูวงศ์                                           
  11     6121050032    นายทนงศักดิ์  ภารดำ                                           
  12     6121050033    นายธาดา  มิตรอุปถัมภ์                                           
  13     6121050034    นายธนพล  ช่วงฉุน                                           
  14     6121050035    นายรวิพล  ดวงคำ                                           
  15     6121050036    นางสาวปัทมาพร  ยงพันธุ์                                           
  16     6121050037    นายธนชัย  สระวาสี                                           
  17     6121050038    นายฐิตินัย  กระต่ายทอง                                           
  18     6121050039    นายชัชชัย  บานเย็น                                           
  19     6121050040    นางสาวพันธิตรา  อ่วมสุข                                           
  20     6121050042    นายกิติพัฒน์  ขลิบทอง                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน