1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างกลโรงงาน ชก.2/5     รหัสกลุ่ม 61210205     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสุธี ปลื้มใจ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6121020068     นายสร้างสรรค์  ขวัญเมือง                                           
  2     6121020072     นายธีรโชติ  ทองศรีนาค                                           
  3     6121020074     นายวทัญญู  พวงทอง                                           
  4     6121020076     นายธีรภัทธ์  แดงเวช                                           
  5     6121020101     นายภานุชา  สาลี                                           
  6     6121020102     นายสุรเชษฐ์  ใจแสน                                           
  7     6121020103     นายวรากร  นิลพัฒน์                                           
  8     6121020104     นายธนวัฒน์  จีนเมือง                                           
  9     6121020105     นายนฤนาท  ภูมิโคก                                           
  10     6121020106     นายวัชรากร  เจตนะจิตร์                                           
  11     6121020107     นางสาวศิรินภา  อินาวัง                                           
  12     6121020110     นายรัชชานนท์  สุขสุฤทธิ์                                           
  13     6121020111     นางสาวพรพิมล  ใจสิงห์                                           
  14     6121020113     นายถิรวัฒน์  เพ็งภู่                                           
  15     6121020114     นายวัชรินทร์  โพธิ์ขอม                                           
  16     6121020115     นายธีรภัทร  ทับทิม                                           
  17     6121020116     นายไตรรัตน์  ยินดีถพ                                           
  18     6121020117     นางสาวนุจรี  หรั่งอินทร์                                           
  19     6121020118     นายจีรพงศ์  ทรัพย์มาก                                           
  20     6121020119     นายการันตรี  บัวบุตร์                                           
  21     6121020120     นายสงกรานต์  ฉ่ำผิว                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน