1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างกลโรงงาน ชก.2/5     รหัสกลุ่ม 61210205     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสุธี ปลื้มใจ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6121020068    นายสร้างสรรค์  ขวัญเมือง                                           
  2     6121020072    นายธีรโชติ  ทองศรีนาค                                           
  3     6121020074    นายวทัญญู  พวงทอง                                           
  4     6121020076    นายธีรภัทธ์  แดงเวช                                           
  5     6121020101    นายภานุชา  สาลี                                           
  6     6121020102    นายสุรเชษฐ์  ใจแสน                                           
  7     6121020103    นายวรากร  นิลพัฒน์                                           
  8     6121020104    นายธนวัฒน์  จีนเมือง                                           
  9     6121020105    นายนฤนาท  ภูมิโคก                                           
  10     6121020106    นายวัชรากร  เจตนะจิตร์                                           
  11     6121020107    นางสาวศิรินภา  อินาวัง                                           
  12     6121020110    นายรัชชานนท์  สุขสุฤทธิ์                                           
  13     6121020111    นางสาวพรพิมล  ใจสิงห์                                           
  14     6121020113    นายถิรวัฒน์  เพ็งภู่                                           
  15     6121020114    นายวัชรินทร์  โพธิ์ขอม                                           
  16     6121020115    นายธีรภัทร  ทับทิม                                           
  17     6121020116    นายไตรรัตน์  ยินดีถพ                                           
  18     6121020117    นางสาวนุจรี  หรั่งอินทร์                                           
  19     6121020118    นายจีรพงศ์  ทรัพย์มาก                                           
  20     6121020119    นายการันตรี  บัวบุตร์                                           
  21     6121020120    นายสงกรานต์  ฉ่ำผิว                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน