1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างกลโรงงาน ชก.2/2     รหัสกลุ่ม 61210202     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายมานนท์ กองแดง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6121020021     นายธีรภัทร  วงค์คลัง                                           
  2     6121020024     นายเวคิน  อ่วมเจริญ                                           
  3     6121020027     นางสาวชุลีกร  คล้ายมะณี                                           
  4     6121020028     นางสาวดาริกา  สุขกาย                                           
  5     6121020029     นายศิรวิทย์  ครุธฉ่ำ                                           
  6     6121020030     นายศุภกร  เกตุถาวร                                           
  7     6121020031     นางสาวศิญามล  พิมพ์ยนต์                                           
  8     6121020032     นายณัฐธพล  ใจแสน                                           
  9     6121020034     นายธีรเดช  ทองอรุณ                                           
  10     6121020035     นายรัฐกรณ์  พุกมาก                                           
  11     6121020036     นายเขมรัตน์  แซ่ภู่                                           
  12     6121020037     นายวัชรากร  ศรีสวัสดิ์                                           
  13     6121020038     นายทวีวัฒน์  ยอดดำเนิน                                           
  14     6121020040     นายวรพงค์  ยิ้มเกียรติ                                           
  15     6121020123     นายภานุศักดิ์  บัวคลี่                                           
  16     6121020127     นายกอบเกียรติ  ฤๅชา                                           
  17     6121020130     นายรณรุจน์  พูลเณร                                           
  18     6121020139     นายณัฐวุฒิ  สิงคีบุตร                                           
  19     6121020140     นายต่อศักดิ์  เอี่ยมละออ                                           
  20     6121020142     นางสาววิลาสินี  ไข่มุก                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน