1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างยนต์ ชย.2/1     รหัสกลุ่ม 61210101     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายเสริมศักดิ์ สุวรรณาลัย    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6121010001     นายวิทยากร  สนอ่วม                                           
  2     6121010002     นายพชร  ขุนเจริญ                                           
  3     6121010003     นายรัชชานนท์  แดงแตง                                           
  4     6121010004     นายวรพล  พุกมาก                                           
  5     6121010005     นายกิตติศักดิ์  ทาเอื้อ                                           
  6     6121010007     นายพงศธร  พงษ์ชัยอินทร์                                           
  7     6121010008     นายทนงศักดิ์  อิ่มเงิน                                           
  8     6121010010     นายวรรณชัย  จุฑานนท์                                           
  9     6121010012     นายธนาวีร์  ปิติลินีนันท์                                           
  10     6121010013     นายธีรดนย์  สวัสดี                                           
  11     6121010015     นายนนทวัตร์  กลอยกลาย                                           
  12     6121010016     นายธีรภัทร  อ่ำจุ้ย                                           
  13     6121010017     นายศิวกร  แสงขำ                                           
  14     6121010019     นายประภัทร  บุญเนตร์                                           
  15     6121010020     นายศักดิพงศ์  ล้อศรีพัฒน์                                           
  16     6121010101     นายธีทัต  ชังดี                                           
  17     6121010103     นายภูมินทร์  ศรีเทพ                                           
  18     6121010105     นายธานินทร์  รุ่งเรือง                                           
  19     6121010109     นายอนิรุทธ์  เผือกนวล                                           
  20     6121010113     นายเมธา  พุ่มพวง                                           
  21     6121010162     นายกิตติศักดิ์  ใจเย็น                                           
  22     6121010163     นายวราวุฒิ  ใจหลัก                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน