1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างยนต์ ชย.2/1     รหัสกลุ่ม 61210101     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายเสริมศักดิ์ สุวรรณาลัย    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6121010001    นายวิทยากร  สนอ่วม                                           
  2     6121010002    นายพชร  ขุนเจริญ                                           
  3     6121010003    นายรัชชานนท์  แดงแตง                                           
  4     6121010004    นายวรพล  พุกมาก                                           
  5     6121010005    นายกิตติศักดิ์  ทาเอื้อ                                           
  6     6121010007    นายพงศธร  พงษ์ชัยอินทร์                                           
  7     6121010008    นายทนงศักดิ์  อิ่มเงิน                                           
  8     6121010010    นายวรรณชัย  จุฑานนท์                                           
  9     6121010012    นายธนาวีร์  ปิติลินีนันท์                                           
  10     6121010013    นายธีรดนย์  สวัสดี                                           
  11     6121010015    นายนนทวัตร์  กลอยกลาย                                           
  12     6121010016    นายธีรภัทร  อ่ำจุ้ย                                           
  13     6121010017    นายศิวกร  แสงขำ                                           
  14     6121010019    นายประภัทร  บุญเนตร์                                           
  15     6121010020    นายศักดิพงศ์  ล้อศรีพัฒน์                                           
  16     6121010101    นายธีทัต  ชังดี                                           
  17     6121010103    นายภูมินทร์  ศรีเทพ                                           
  18     6121010105    นายธานินทร์  รุ่งเรือง                                           
  19     6121010109    นายอนิรุทธ์  เผือกนวล                                           
  20     6121010113    นายเมธา  พุ่มพวง                                           
  21     6121010162    นายกิตติศักดิ์  ใจเย็น                                           
  22     6121010163    นายวราวุฒิ  ใจหลัก                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน