1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม สอท.2/3 (ม.6     รหัสกลุ่ม 60311113     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสถาพร แท่นกระโทก    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     5931111001     นายศักดิ์เกษม  อินทรบำรุง                                           
  2     6031111045     นายเสฏฐวุฒิ  วงษ์สุวรรณ์                                           
  3     6031111047     นายกิตติศักดิ์  จันทร์ฝาง                                           
  4     6031111051     นายวิทวัส  จันทนาม                                           
  5     6031111052     นายวัศพล  สูงงาม                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน