1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม สอท.2/1 (ม.6     รหัสกลุ่ม 60311111     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายวศิน ทับทิมเถื่อน    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6031111006     นายพิพัฒน์  ศรีประเทศ                                           
  2     6031111011     นายชนาวุฒิ  ริตไสว                                           
  3     6031111015     นายธีรกานต์  กราบสร้อย                                           
  4     6031111020     นายวิศรุต  บุญธรรม                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน