1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคเครื่องกล สอย.2/5 (ม.6     รหัสกลุ่ม 60310111     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายประสิทธิ์ ถือแก้ว    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6031011008     นายพรชัย  บัววาศ                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน