1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ คอ.3/2     รหัสกลุ่ม 60240402     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวอังคณา อยู่ชัง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6024040024     นายธนากร  บัวภา                                           
  2     6024040025     นางสาวดรินทร์ธร  ศรีเดช                                           
  3     6024040027     นางสาวปาริฉัตร  บรรเทิงใจ                                           
  4     6024040028     นางสาวนิศารัตน์  แท่งแก้ว                                           
  5     6024040029     นางสาววรรณภา  เมืองสีสุข                                           
  6     6024040031     นางสาวเกตน์สิรี  ดิษมา                                           
  7     6024040036     นางสาวผกามาศ  เอี่ยมสงคราม                                           
  8     6024040038     นางสาวสุภาพร  บุญแต้ม                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน