1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ คอ.3/2     รหัสกลุ่ม 60240402     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวอังคณา อยู่ชัง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6024040022    นายเฉลิมพล  นงบาง                                           
  2     6024040023    นางสาวนภัคปภา  โพธิ์พิทักษ์                                           
  3     6024040024    นายธนากร  บัวภา                                           
  4     6024040025    นางสาวดรินทร์ธร  ศรีเดช                                           
  5     6024040026    นางสาววรารัตน์  ทับเปีย                                           
  6     6024040027    นางสาวปาริฉัตร  บรรเทิงใจ                                           
  7     6024040028    นางสาวนิศารัตน์  แท่งแก้ว                                           
  8     6024040029    นางสาววรรณภา  เมืองสีสุข                                           
  9     6024040030    นางสาวศิริยากร  พูลผล                                           
  10     6024040031    นางสาวเกตน์สิรี  ดิษมา                                           
  11     6024040033    นายกรกช  จันทร์แจ่มฟ้า                                           
  12     6024040034    นางสาวกมลชนก  แสนปากดี                                           
  13     6024040036    นางสาวผกามาศ  เอี่ยมสงคราม                                           
  14     6024040037    นางสาวมุทิตา  จิตตโคตร์                                           
  15     6024040038    นางสาวสุภาพร  บุญแต้ม                                           
  16     6024040039    นายศุภวิชญ์  กันภูมิ                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน