1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ คอ.3/1     รหัสกลุ่ม 60240401     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวอังคณา อยู่ชัง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6024040004     นางสาวสุพรรษา  เปล่งศรีงาม                                           
  2     6024040005     นางสาวมนัสชนก  เวชอินทร์                                           
  3     6024040006     นางสาวธารินี  ทับเปีย                                           
  4     6024040014     นางสาวฟ้ารุ่ง  อยู่แทน                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน