1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ คอ.3/1     รหัสกลุ่ม 60240401     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวอังคณา อยู่ชัง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6024040002    นางสาวสุทธิดา  สุขน่วม                                           
  2     6024040003    นางสาวชมพูนุช  เสือสุด                                           
  3     6024040004    นางสาวสุพรรษา  เปล่งศรีงาม                                           
  4     6024040005    นางสาวมนัสชนก  เวชอินทร์                                           
  5     6024040006    นางสาวธารินี  ทับเปีย                                           
  6     6024040008    นางสาวปรวรรณ  กัณหา                                           
  7     6024040010    นางสาวมณีรัตน์  อินขำ                                           
  8     6024040012    นางสาวกนกนันท์  กล่อมเกลา                                           
  9     6024040014    นางสาวฟ้ารุ่ง  อยู่แทน                                           
  10     6024040015    นางสาวปัทมวรรณ  คณาโจด                                           
  11     6024040016    นางสาววรัญญา  พิมพาภรณ์                                           
  12     6024040018    นางสาวสุพรรษา  บุญรอด                                           
  13     6024040020    นางสาวสิรีธร  บุญธรรม                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน