1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.3/2     รหัสกลุ่ม 60220402     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายนิสัย จันทร์เกตุ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6022040045     นายอภิสิทธิ์  กองฤทธิ์                                           
  2     6022040059     นางสาวปวันรัตน์  หนูเมือง                                           
  3     6022040062     นางสาววรลักษณ์  วรรณพันธ์                                           
  4     6022040063     นางสาวณัฏฐณิชา  จันทร                                           
  5     6022040072     นางสาวณัฐธิชา  บุญยืน                                           
  6     6022040073     นางสาวชนัญชิดา  ชารมาน                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน