1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.3/2     รหัสกลุ่ม 60220402     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายนิสัย จันทร์เกตุ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6022040031    นายณัฐทัตพล  นิลกำแหง                                           
  2     6022040036    นางสาวชมพูนุช  เดชี                                           
  3     6022040037    นางสาวตรีรัตน์  ยอดเมือง                                           
  4     6022040041    นางสาวปนิตา  ศรีสังข์                                           
  5     6022040042    นางสาวจันทรัตน์  ปั้นงาม                                           
  6     6022040043    นางสาวพรพรรณ  ทาเอื้อ                                           
  7     6022040044    นายสุรสิทธ์  แสงหงษ์                                           
  8     6022040045    นายอภิสิทธิ์  กองฤทธิ์                                           
  9     6022040047    นางสาวธิตินันท์  หาบุตรดี                                           
  10     6022040048    นางสาวบัวสวรรค์  นัยเนตร                                           
  11     6022040049    นางสาวสมฤทัย  จันเขียว                                           
  12     6022040050    นางสาวปิยะธิดา  เผือกผ่อง                                           
  13     6022040056    นางสาวหทัยภัทร  จีนแดง                                           
  14     6022040057    นางสาวชนิตา  โตอาด                                           
  15     6022040058    นางสาวกัลยา  จี่มุข                                           
  16     6022040059    นางสาวปวันรัตน์  หนูเมือง                                           
  17     6022040060    นางสาวปัทมวรรณ  แสงนุ่ม                                           
  18     6022040061    นางสาวอรวี  สังข์ศรี                                           
  19     6022040062    นางสาววรลักษณ์  วรรณพันธ์                                           
  20     6022040063    นางสาวณัฏฐณิชา  จันทร                                           
  21     6022040065    นางสาวประวีรัตน์  วัตุยา                                           
  22     6022040066    นางสาวธีรัสดา  คุ้มทิศ                                           
  23     6022040067    นางสาวทัศนีย์  พรมสิน                                           
  24     6022040068    นางสาวรดา  จันปรี                                           
  25     6022040072    นางสาวณัฐธิชา  บุญยืน                                           
  26     6022040073    นางสาวชนัญชิดา  ชารมาน                                           
  27     6022040076    นายมงคล  ทองคุ้ม                                           
  28     6022040079    นางสาวศุภนุช  แก้วเกิน                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน