1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.3/1     รหัสกลุ่ม 60220401     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางนันท์นภัส บุญเพ็ญ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6022040002     นางสาวสุภาพร  ศักดิ์เพ็ชร์                                           
  2     6022040009     นางสาวสิราวรรณ  โพธิ์ทอง                                           
  3     6022040010     นางสาวนิธิพร  เอี่ยมเทียม                                           
  4     6022040012     นางสาวชนิตา  นาคทอง                                           
  5     6022040022     นายชัยวัฒน์  ดาวตรง                                           
  6     6022040023     นายวีรวัฒน์  ศรีคิริต                                           
  7     6022040024     นายปุรชัย  วังจีน                                           
  8     6022040026     นางสาวธัญจิรา  มีทา                                           
  9     6022040027     นายวิโรจน์  ดีภักตร์น้อย                                           
  10     6022040038     นางสาวศศิกานต์  อัมฤทธิ์                                           
  11     6022040077     นางสาวชุติมา  เสือเปีย                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน