1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การบัญชี บช.3/2     รหัสกลุ่ม 60220102     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินน    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6022010041     นางสาวปาริชาติ  รอดสอาด                                           
  2     6022010042     นางสาวณัฐวดี  ประจง                                           
  3     6022010057     นายสิทธิกร  จิตเเจ้ง                                           
  4     6022010059     นางสาวชลธิชา  นาคบัว                                           
  5     6022010061     นางสาวจิราภา  ฤทธิโสด                                           
  6     6022010063     นางสาวสุดารัตน์  ราชเจริญ                                           
  7     6022010064     นางสาวสุพรรณิการ์  ธรรมศร                                           
  8     6022010066     นางสาวอริสา  พิริ                                           
  9     6022010073     นางสาวชัญญานุช  วงศ์ประเสริฐกุล                                           
  10     6022010078     นายพลพล  เชิดโชคศรี                                           
  11     6022010079     นายคณาธิป  สุวัฒนา                                           
  12     6022010081     นางสาวกัญญารัตน์  นาคสังข์                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน