1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การบัญชี บช.3/2     รหัสกลุ่ม 60220102     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินน    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6022010041     นางสาวปาริชาติ  รอดสอาด                                           
  2     6022010042     นางสาวณัฐวดี  ประจง                                           
  3     6022010043     นางสาวผกาวดี  ต้นสุข                                           
  4     6022010044     นางสาวชนิปรียา  เขียวเล็ก                                           
  5     6022010045     นางสาวศุภพร  เรืองฤทธิ์                                           
  6     6022010046     นางสาวชุติมา  กรัดกระยาง                                           
  7     6022010048     นางสาวสุพรรณษา  พงษ์ศรี                                           
  8     6022010049     นางสาวพิมชนก  เล็กประเสริฐ                                           
  9     6022010050     นางสาวทิพวรรณ  เงินมาก                                           
  10     6022010051     นางสาวพชรวรรณ  กลิ่นกุหลาบ                                           
  11     6022010052     นางสาวสรินยา  จันทรโชติ                                           
  12     6022010053     นางสาวสิราวรรณ  สังข์ประเสริฐ                                           
  13     6022010054     นายรัตนกร  เอมพันธุ์ดี                                           
  14     6022010055     นางสาวจิราภา  รอดสม                                           
  15     6022010056     นางสาวอารีวรรณ  เกิดรุ่ง                                           
  16     6022010057     นายสิทธิกร  จิตเเจ้ง                                           
  17     6022010059     นางสาวชลธิชา  นาคบัว                                           
  18     6022010061     นางสาวจิราภา  ฤทธิโสด                                           
  19     6022010062     นางสาวขนิษฐา  เกตุฉันท์                                           
  20     6022010063     นางสาวสุดารัตน์  ราชเจริญ                                           
  21     6022010064     นางสาวสุพรรณิการ์  ธรรมศร                                           
  22     6022010066     นางสาวอริสา  พิริ                                           
  23     6022010067     นางสาวณัฎฐา  รัตนปราณี                                           
  24     6022010068     นางสาวกัลธิตา  เอี่ยมเที้ยม                                           
  25     6022010069     นางสาวณัฐลดา  ขุนภักดี                                           
  26     6022010070     นางสาวภัสราภรณ์  วงศ์แปง                                           
  27     6022010071     นางสาวบัณฑวรรณ  ฤทธิเรืองเดช                                           
  28     6022010072     นางสาวสุวรรณา  วงศ์ไชยสิทธิ์                                           
  29     6022010073     นางสาวชัญญานุช  วงศ์ประเสริฐกุล                                           
  30     6022010074     นางสาววรัญญา  ทองกรด                                           
  31     6022010075     นางสาวปัทมา  เนียมทอง                                           
  32     6022010076     นางสาวอนุธิดา  โคตรมงคล                                           
  33     6022010078     นายพลพล  เชิดโชคศรี                                           
  34     6022010079     นายคณาธิป  สุวัฒนา                                           
  35     6022010080     นางสาวกนกวรรณ  โพชนะกิจ                                           
  36     6022010081     นางสาวกัญญารัตน์  นาคสังข์                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน