1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ชค.3/2     รหัสกลุ่ม 60212802     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายฉัตรชัย โตราธรรม    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6021280018    นายอธิคม  เทศธรรม                                           
  2     6021280019    นายธนาธิป  สุนทรนุลักษณ์                                           
  3     6021280020    นายเกียรติศักดิ์  สุดโต                                           
  4     6021280021    นางสาวอนงค์ทิพย์  มินภมร                                           
  5     6021280022    นางสาวปนัดดา  รุ่งโรจน์                                           
  6     6021280023    นายวรพงษ์  แก้วเกตุ                                           
  7     6021280024    นายสิทธิศักดิ์  หนูเต๊ะ                                           
  8     6021280025    นางสาวณิชกานต์  ทองวัง                                           
  9     6021280027    นายอัศวยุธ  นิ่มคล้าย                                           
  10     6021280028    นายหาญณรงค์  ชะเอม                                           
  11     6021280029    นายสิทธิชัย  ชัยณรงค์ชัย                                           
  12     6021280031    นายณัชพล  คุ้มชะนะ                                           
  13     6021280032    นายจักรพรรดิ์  จันทร์ชุ่ม                                           
  14     6021280033    นายศุภวัฒน์  รอดเหลือ                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน