1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ชค.3/1     รหัสกลุ่ม 60212801     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายฉัตรชัย โตราธรรม    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6021280006     นายสุทัศน์  น้อยโม้                                           
  2     6021280012     นางสาวทัดดาว  น้อยสร้อย                                           
  3     6021280016     นายปวริศร  นวลละออง                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน