1
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างซ่อมบำรุง ชซ.3/2 (ทวิ)     รหัสกลุ่ม 60211112     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายธนวัส ทรัพย์เมฆ (ใหม่)    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6021111021    นางสาวนวพร  พวงแย้ม                                           
  2     6021111023    นายอภิศักดิ์  พวงทอง                                           
  3     6021111024    นายกอบชัย  ดอนจิ๋วไพร                                           
  4     6021111027    นายนครินทร์  นาคบัว                                           
  5     6021111035    นายจีรศักดิ์  วรรณยุทธ                                           
  6     6021111039    นายปาพจน์  พุ่มพุก                                           
  7     6021111040    นายสราวุฒิ  ทองประดิษฐ์                                           
  8     6021111048    นางสาววรัญญา  ขาวจันทร์                                           
  9     6021111049    นางสาวดวงฤทัย  พูลเหลือ                                           
  10     6021111050    นายกิตติพงศ์  ครุฑฉ่ำ                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน